Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia 6 Príklady etiky a morálky

Etika je založená na vysvetľovaní morálnych pravidiel a správania ľudskej bytosti racionálnym a vedeckým spôsobom, prostredníctvom legislatívy, ktorá legitimizuje toto správanie pred spoločnosťou.

Na druhej strane, morálka súvisí so súborom pravidiel, ktoré každý občan uplatňuje v každodennom živote podľa vlastného chápania toho, čo je správne a čo zlé.

Vo filozofickom kontexte majú etika a morálka v problematike správania jednotlivca v spoločnosti odlišné, ale dosť súvisiace významy. Tu je niekoľko príkladov etiky a morálky:

1. Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Keď vás niekto požiada o nejakú finančnú pomoc na ulici alebo niektorá staršia osoba vás požiada o pomoc pri prechode cez ulicu, máte možnosť pomôcť alebo nie.

Podľa etiky by ste neboli povinní pomáhať v žiadnej zo situácií. Morálka, pretože je viac spojená s individuálnymi hodnotami, jej však môže umožniť premýšľať o tejto situácii a ponúknuť potrebnú pomoc.

2. Páchanie protiprávnych činov

Toto je dôležitá otázka, ktorá sa má odrážať v pojmoch morálky a etiky.

Nezákonné situácie, ako je krádež alebo zabíjanie, sú zo zákona možné tresty a chápeme, že podľa etiky by to bol nezákonný postoj a morálne povedané, nezodpovedajú dobrým hodnotám a zvyklostiam spoločnosti.

Páchanie protiprávnych činov, ako je krádež a zabíjanie, preto etika a morálka považujú za činy, ktoré majú tresty, či už sú to právne alebo morálne.

3. Odhoďte odpadky na ulici

Je to aj príklad, v ktorom sa v praxi začalo uvažovať o etike a morálke.

Ak má človek pri chôdzi po verejnej ceste nejaké obaly, ktoré chce zlikvidovať, musí etikou hodiť tento balík do odpadu, ktorý by bol správny, vrátane morálky.

Rozhodne sa však hodiť obal na verejnú cestu, ktorá sa podľa etiky, aj keď nie trestným postojom, považuje za zlú vec, pretože okrem zanášania ulice môže táto osoba dávať zlý príklad, aby mohli ostatní jednotlivci prísť spáchať tento čin.

V širšom zmysle je účel oboch veľmi podobný, pretože etika aj morálka sú zodpovedné za budovanie základov, ktoré budú viesť správanie človeka a najlepší spôsob, ako konať v spoločnosti.

4. Rad riadkov

Ďalšou otázkou, ktorá je príkladom úvah o etike a morálke, je konanie vo fronte na miestach verejných služieb, ako sú banky, reštaurácie atď.

Správna vec, pre etiku by bolo rešpektovať poriadok a čakať na neho. Toto konanie však nie je niečo, čo by znamenalo veľké tresty a človek sa môže dopustiť, ak si myslí, že je to správne, aj keď je to morálne nesprávne.

5. Zvieratá, ktoré sa splietli

Je to veľmi kontroverzný a kontroverzný postoj v úvahách o etike a morálke, pretože je potrebné vziať do úvahy, že v niektorých krajinách má každá skupina alebo spoločnosť vlastný etický kódex týkajúci sa tejto otázky.

Je to fakt, že morálne povedané, zlé zaobchádzanie zvierat je negatívny postoj. V danej krajine sa však môže napríklad používanie zvierat na vedecký výskum považovať za etické z dôvodu zavedeného etického kódexu. Už v inom regióne možno tento postoj považovať za nerešpektovanie zásad stanovených touto krajinou.

Viac o Etickom kódexe.

6. Poškodiť spolupracovníka

V pracovnom prostredí je bežné mať tzv. Profesionálnu etiku, kde všetci zamestnanci majú konať v súlade s týmito zásadami.

Viac informácií o profesionálnej etike.

Ak sa však z dôvodov osobného rastu v rámci spoločnosti niektorý zamestnanec rozhodne ublížiť spolupracovníkovi, tento postoj, či už etický alebo morálny, sa nepovažuje za správny.

Okrem toho, že tento zamestnanec nekonal podľa kódexu profesionálnej etiky, morálne povedané, nie je niečo, čo by zodpovedalo tomu, čo spoločnosť považuje za správne.

Viac informácií o etike a morálke.

Populárne Kategórie

Top