Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Obrazový jazyk

Čo je obrazový jazyk:

Obrazový jazyk sa skladá z nástroja alebo spôsobu komunikácie, ktorý používa jazykové figúrky na vyjadrenie ne-doslovného zmyslu danej výpovede.

Figuratívny jazyk sa používa na vyjadrenie výrazovejšieho prejavu, na rozšírenie významu slova. Okrem toho slúži aj na vytvorenie rôznych významov alebo keď volajúci nenájde vhodný termín pre to, čo chce komunikovať.

Interpretácia obrazového jazyka môže závisieť od kontextu každého jednotlivca, pretože ide o typ nekonvenčného jazyka, ktorý nie je založený na zvyčajných normách komunikácie.

b) V druhom príklade sa slovo objavuje s iným významom, ktorý je citlivý na rôzne interpretácie v závislosti od kontextu, v ktorom sa používa. V tomto prípade prevláda konotatívny zmysel - alebo konotácia lingvistického znaku.

V súvislosti so sémantikou je obrazový jazyk tvorený postavami jazyka, ktoré slúžia ako prvky štruktúrujúceho jazyka. Je to opak literárneho jazyka, ktorý používa slová v ich pravom zmysle.

Keď sa používa obrazový jazyk, interpretácia závisí od poslucháča alebo čitateľa. Existuje niekoľko testov, v ktorých sa hodnotí schopnosť interpretácie a osoba musí identifikovať jazykové údaje použité vo vyhlásení.

Postavy reči môžu byť: postavy reči, postavy stavby, postavy myslenia a postavy zvuku .

Príklady obrazového jazyka

„On sa topí vo svojich obavách. “ Táto fráza sa musí vykladať v jej obrazovom zmysle, pretože nie je fyzicky možné, aby sa človek utopil so znepokojením. V tomto prípade fráza znamená, že obavy jednotlivca sú limitujúce a poškodzujú.

" Keď sa tam dostal Francisco, čelil bráne ." Túto frázu možno interpretovať dvoma spôsobmi: v doslovnom zmysle alebo v obrazovom zmysle. Doslovný zmysel naznačuje, že Francisco prišiel na určité miesto a doslova zabuchol na bránu. Obrazový význam neznamená fyzický šok, ale naznačuje, že keď tam prišiel Francisco, brána bola zatvorená a nemohol vstúpiť.

Denotácia a konotácia

Označenie a konotácia slúžia na vyjadrenie zamýšľaného významu účastníka. Preto denotácia odkazuje na doslovný zmysel, zatiaľ čo konotácia, široko používaná v poetickom jazyku, odkazuje na obrazový zmysel a na vytváranie nových významov.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top