Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Ľudské hodnoty

Čo sú ľudské hodnoty:

Ľudské hodnoty možno definovať ako morálne a etické princípy, ktoré usmerňujú život človeka. Sú súčasťou formovania vášho vedomia a spôsobu života a vzťahu v spoločnosti.

Ľudské hodnoty fungujú ako pravidlá správania, ktoré môžu určiť dôležité rozhodnutia a zabezpečiť, aby koexistencia medzi ľuďmi bola pokojná, čestná a spravodlivá. Hodnoty kultivované osobou, ktorá bude zakladať svoje rozhodnutia a demonštrovať svetu, ktoré zásady riadia ich život.

Príklady ľudských hodnôt

Existuje mnoho hodnôt, ktoré sú dôležité v akomkoľvek kontexte alebo mieste a možno ich považovať za univerzálne hodnoty. Musia sa kultivovať, aby sa zabezpečilo etické a zdravé spolužitie medzi ľuďmi, ktorí sú súčasťou spoločnosti.

Poznajte niektoré z týchto hodnôt teraz.

1. Rešpekt

Rešpekt je schopnosť brať do úvahy pocity iných ľudí . Je to jedna z hodnôt, ktorá môže byť najdôležitejšia v správaní života človeka, pretože môže ovplyvniť ich rozhodnutia, vzťahy a spôsob života.

Táto hodnota sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Jedným z príkladov je rešpektovanie rozdielov. V spoločnosti existujú rôzne spôsoby života a myslenia, rovnako ako existujú rôzne predstavy o živote. Aby bolo dobré kolektívne spolužitie pozitívne, je nevyhnutné kultivovať a uplatňovať úctu k rôznym ľuďom a rozhodnutiam.

Rešpekt má aj iný význam. Koncepcia tiež odkazuje na poslušnosť voči pravidlám, ktoré sú stanovené v spoločnosti a ktoré musia byť dodržiavané, aby bol poriadok zaručený, aj keď s nimi nesúhlasí. Príkladom je povinnosť rešpektovať a dodržiavať zákony krajiny.

Sen o rovnosti len rastie v teréne úcty k rozdielom. (Augusto Cury)

Prečítajte si viac o význame Respektu.

2. Poctivosť

Poctivosť je základnou hodnotou pre ľudskú bytosť a môže ovplyvniť každý aspekt života človeka. Mať poctivosť znamená konať eticky a pravdivo v ľudských vzťahoch av plnení povinností, konajúcich v súlade s etickými princípmi.

Pocit poctivosti však nie je spojený len s vonkajšími vzťahmi, vo vzťahoch medzi ľuďmi. Poctivosť súvisí aj s vlastným vedomím jednotlivca, ktoré koná bezúhonne vo vzťahu k svojim vlastným pocitom a princípom.

Poctivosť môže súvisieť s pocitmi, ktoré existujú vo vzťahoch medzi ľuďmi, v pracovnoprávnych vzťahoch, v plnení finančných záväzkov, v vyjadrovaní názorov a rozsudkov, medzi mnohými inými formami prejavu.

Žiadne dedičstvo nie je tak bohaté ako poctivosť. (William Shakespeare)

3. Pokora

Pokora je veľmi hodnotná cnosť v živote jednotlivca, pretože to znamená ich schopnosť rozpoznať svoje chyby alebo ich ťažkosti . Koncepcia pokory súvisí s myšlienkou konať skromne, majúc jednoduchosť v ich postojoch a vedieť ako rozpoznať svoje vlastné obmedzenia.

Táto vlastnosť je tiež veľmi dôležitá, aby sa ľudia mohli rozvíjať ako jednotlivci, pretože je to prostredníctvom uznania ich ťažkostí, ktoré človek môže preskúmať svoje správanie alebo mať nové skúsenosti a učenia.

Pokora má aj iný význam, spojený so vzťahom medzi ľuďmi. V niektorých prípadoch sa koncepcia môže odvolávať na spôsob, akým konáte spravodlivo voči iným, ako na prejav rešpektu.

Pokora je základom a základom všetkých cností a bez nej nie je nikto. (Miguel de Cervantes)

4. Empatia

Empatia je schopnosť človeka vnímať pocity iných ľudí tým, že sa „umiestni na ich miesto“. Je to dôležitá hodnota pre udržiavanie dobrých ľudských vzťahov, pretože z nej je možné pochopiť myšlienky a postoje druhých.

Rozvoj empatie znamená dostať sa z vlastných myšlienok a presvedčení a pozerať sa na subjekt s vnímaním inej osoby. Vyznačuje sa postojom veľkodušnosti voči ostatným, čo dokazuje dôležitosť, ktorú dávajú pocity druhých.

Táto hodnota, ktorá súvisí aj s pocitom súcitu, pomáha človeku lepšie porozumieť ostatným, s ktorými človek žije, pretože je to schopnosť opustiť svoje myšlienky a perspektívy stranou, aby sa pokúsili pochopiť druhú, ako keby videli situáciu prostredníctvom z neho.

Byť empatický je vidieť svet očami druhých a nie vidieť náš svet sa odráža v jeho očiach. (Carl Rogers)

Prečítajte si viac o Empatii a pozrite sa na niektoré príznaky, ktoré vám ukážu, ako sa empatia cíti.

5. Zmysel pre spravodlivosť

Mať zmysel pre spravodlivosť znamená mať schopnosť posúdiť existenciu spravodlivosti alebo nespravodlivosti v situáciách . Aby sme boli spravodliví, máme ako princíp života konajúci bezúhonne a rovnoprávne, robiť správne rozhodnutia pre seba aj pre iných.

Zmysel pre spravodlivosť sa môže prejaviť aj schopnosťou rozhorčenia. Napríklad, keď človek čelí situácii nespravodlivosti, zaujme postoj, aby reagoval na túto situáciu, hoci to nie je udalosť vo vzťahu k sebe samej. Mať zmysel pre spravodlivosť spôsobí, že sa človek nepodarí prejaviť, keď čelí nespravodlivej situácii.

Keď jednotlivec, ktorý má pocit spravodlivosti, vníma situáciu, ktorá prejavuje nespravodlivé správanie, má tendenciu konať na vyriešenie problému.

Ak sa stanete neutrálnymi v situáciách nespravodlivosti, vyberiete si stranu represora. (Desmond Tutu)

Viac o tejto ľudskej hodnote nájdete v článku o spravodlivosti.

6. Vzdelávanie

Vzdelávanie, ako ľudská hodnota, znamená pôsobenie srdečným, slušným a milujúcim spôsobom. Je to vedieť, ako sa vzťahovať k iným, a to dodržiavaním zásad dobrého vzťahu, ktoré by mali byť založené na vzájomnom rešpektovaní.

Vzdelávanie vo vzťahoch s ľuďmi je vedené, ako žiť s rôznymi ľuďmi, v rôznych prostrediach, vždy s úctou ku všetkým ľuďom, vo všetkých situáciách. Vzdelávanie sa tiež prejavuje tým, že nemá určité postoje, ako napríklad nerešpektovanie druhých.

Vzdelávanie sa vzťahuje aj na procesy učenia a ľudského rozvoja, ku ktorým môže dôjsť formálne alebo neformálne. Formálne vzdelávanie je to, čo sa prijíma v škole a na vysokých školách počas života školy. Na druhej strane, neformálne (alebo neformálne) vzdelávanie je vzdelaním získaným od rodiny na základe etických a morálnych princípov.

Vychovávajte deti a nemusíte potrestať mužov. (Pytagorova veta)

7. Solidarita

Solidarita je schopnosť mať súcit a pozornosť s inou osobou, ktorá ukazuje uznanie a dôležitosť, ktorú majú iní ľudia. Tento pocit je charakterizovaný skutočným záujmom o spájanie utrpenia alebo potreby niekoho, čo pomáha akýmkoľvek spôsobom.

Na to, aby sa solidarita zaviedla do praxe, sú potrebné pocity odtrhnutia a empatie, aby sme sa mohli pozrieť na situáciu inej osoby bez úsudkov, len s úmyslom ukázať podporu a obavy.

Jedným z najbežnejších spôsobov uplatnenia solidarity je to, keď jeden človek pomáha druhému bez toho, aby očakával odplatu za svoj čin. Je možné byť podporný mnohými spôsobmi, či už dávaním morálnej pozornosti a podpory osobe, alebo prostredníctvom materiálnej pomoci.

Solidarita je pocit, ktorý najlepšie vyjadruje úctu k ľudskej dôstojnosti. (Franz Kafka)

Prečítajte si aj význam solidarity.

8. Etika

Etika môže byť definovaná ako súbor princípov, ktoré určujú postoje človeka. Konať s etikou znamená žiť podľa základných morálnych hodnôt .

Podľa filozofie je etika súborom hodnôt, ktoré sú rozhodujúce pre správanie prijaté človekom v jeho živote av jeho spoločenskom živote. Aristoteles opísal, že etika má tri základné základy: použitie rozumu, rozhodnutie pre dobré správanie a pocit šťastia. Pre neho by život s etikou bol možný len vtedy, ak by jednotlivec mohol nájsť rovnováhu medzi vôľou a použitím rozumu.

Byť etickou osobou je uvedomiť si dôležitosť plnenia povinností a konať spravodlivo, uplatňovať tieto zásady vo všetkých oblastiach života, a to v osobných aj rodinných vzťahoch, ako aj v profesionálnych vzťahoch.

Ak etika neupravuje dôvod, dôvod bude pohŕdať etikou. (José Saramago)

Pozri tiež význam etiky a dozvedieť sa viac o etike a morálke.

Kríza hodnôt

V súčasnosti je diskutovaná existencia krízy ľudských hodnôt, ktorá by bola dištancovaním sa etických a morálnych princípov, ktoré by mali kultivovať všetci ľudia. Veľa sa hovorí, že táto kríza nastáva v dôsledku sociálnych zmien, ktoré umožnili zmenu alebo flexibilitu hodnôt.

Z tohto dôvodu musí každý pozorne sledovať svoje myšlienky a činy. Toto sebapozorovanie je zásadné, takže hodnoty nie sú relativizované, to znamená, že základné princípy etiky a morálky sa nezabúdajú bez ohľadu na spoločenské situácie alebo kontexty.

Prečítajte si viac o význame hodnôt a morálnych hodnôt.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top