Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Sociálne vylúčenie

Čo je sociálne vylúčenie:

Sociálne vylúčenie je pojem, ktorý charakterizuje odlúčenie osoby alebo skupiny, ktorá je v nepriaznivej alebo zraniteľnej situácii vo vzťahu k ostatným jednotlivcom a skupinám spoločnosti .

Tento fenomén zvyčajne zahŕňa zbavenie tejto osoby alebo skupiny všetkých prípadov spoločenského života z nejakého dôvodu.

Zvyčajne súvisí so stavom súčasného kapitalizmu, charakterizovaným ako zlyhanie sociálnej organizácie, poháňané štruktúrou tohto ekonomického a politického systému.

Jednotlivci a skupiny žijúce v tomto stave sociálneho vylúčenia sú často marginalizovaní spoločnosťou z rôznych dôvodov a sú ovplyvnení rozdielmi v sociálnom postavení, rase, náboženstve, pohlaví, sexuálnej orientácii, životných voľbách atď.

Tieto skupiny v mnohých prípadoch končia izolovaním v priestoroch, kde spolu žijú len ako forma segregácie.

Tieto predsudky a odstúpenie zo spoločenského života môžu ovplyvniť niektoré aspekty života ľudí žijúcich v sociálnom vylúčení, čo vedie k iným problémom, ako je sociálna izolácia a dokonca psychologické problémy, ako je depresia.

Sociálne vylúčenie a problémy, ktoré z neho vyplývajú, sú v každodennom živote veľmi explicitné a zodpovednosť za riešenie tohto fenoménu je rozdelená medzi vládu a spoločnosť prostredníctvom verejných politík na podporu reintegrácie týchto ľudí do spoločenských aktivít.

Opatrenia na sociálnu inklúziu môžu byť formulované a implementované s cieľom zlepšiť situáciu týchto skupín, ktoré žijú v situácii vylúčenia a aby mohli byť plne integrované do spoločnosti.

Pozri tiež význam sociálnej nerovnosti a chudoby.

Formy sociálneho vylúčenia

Sociálne vylúčenie sa vyskytuje niekoľkými spôsobmi, medzi ktorými môžeme zdôrazniť:

  • Kultúrne a etnické vylúčenie : je zamerané na etnické a kultúrne menšiny. Príklad: pôvodné komunity.
  • Ekonomické vylúčenie : určuje vylúčenie ľudí, ktorí majú nižšie príjmy. Ex: chudobní.
  • Vekové vylúčenie : znamená vylúčenie podľa veku. Ex: deti a staršie osoby.
  • Sexuálne vylúčenie : Tento typ vylúčenia je určený rôznymi sexuálnymi orientáciami. Príklad: vylúčenie transsexuálov.
  • Vylúčenie pohlavia : je relatívne k mužskému a ženskému pohlaviu. Napr. Vylúčenie žien.
  • Patologické vylúčenie: Vylúčenie súvisiace s chorobami. Napríklad tí s HIV.
  • Vylúčenie správania : riadi vylúčenie pred deštruktívnym správaním. Príklad: jednotlivci s drogovou závislosťou.

Sociálne vylúčenie v Brazílii

V Brazílii tento sociálny problém pramení z procesu s historickými koreňmi od kolonizácie, kde počas tohto procesu nastali situácie vylúčenia, ktoré boli rozhodujúce pre brazílsku spoločnosť, ako napríklad otroctvo.

Táto štrukturálna značka bola prezentovaná v niekoľkých obdobiach dejín krajiny, kde sa sociálne procesy riadili touto vylučovacou logikou a táto situácia bola ďalej dokazovaná.

V krajine sa skupiny, ktoré stále trpia sociálnym vylúčením, vyznačujú voľbami súvisiacimi so sexualitou, náboženstvom a kultúrami. Do týchto situácií sú zahrnuté aj spoločenstvá domorodých, kvilombolových a riečnych spoločenstiev.

V posledných desaťročiach boli rozvinuté verejné politiky a projekty sociálneho začlenenia dôležité, aby sa tieto vzdialenosti zmenšovali a zmenšovali. Vytvorili sa aj sociálne hnutia, ktoré týmto skupinám umožnili vyjadriť hlas a prostredníctvom nich sa získali mnohé práva, napríklad rasové kvóty na pripojenie sa k univerzitám.

Viac o význame sociálneho hnutia.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top