Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Stricto Sensu

Čo je Stricto Sensu:

Stricto sensu je latinský výraz, ktorý znamená " v striktnom zmysle ". Používa sa na označenie, že určitý výklad treba chápať v jeho striktnom zmysle. Je začlenená do iných jazykov a študijných odborov, ako sú biológia, právo, lingvistika, semiotika atď.

Lato sensu je tiež latinský výraz, ktorý znamená "v širšom zmysle". Vykladá sa opačným spôsobom ako "stricto sensu", pretože sa musí chápať v najširšom a najširšom zmysle niečoho.

V Brazílii sa do vzdelávacieho systému zaviedli latinské výrazy „lato sensu“ a „stricto sensu“ s cieľom rozlíšiť postgraduálne kurzy kratšieho alebo dlhšieho trvania.

Postgraduálne kurzy stricto sensu zahŕňajú magisterské a doktorandské programy podliehajúce uznávaniu a autorizácii MEC.

Sú to dlhšie kurzy, ktoré sa môžu pohybovať od dvoch do piatich rokov a zahŕňajú formuláciu bezprecedentného problému, ktorý sa musí rozvíjať v konkrétnom a špecifickom zmysle teórie. Na konci kurzu študent získa diplom s akademickým titulom magister alebo doktor.

Na rozdiel od postgraduálnych kurzov "lato sensu", ktoré zahŕňajú špecializačné kurzy a MBA. Na konci kurzu študent získa certifikát o absolvovaní predmetu.

Populárne Kategórie

Top