Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Hlúposť, zmätok a hrozba

Čo je hlúposť, rušenie a hrozba:

Sprenevera, zmätok a hrozba sú pojmy, ktoré sa týkajú práva vecí, podľa občianskeho práva.

Inštitúcie sprenevery, zmätku a hrozby sú rôzne formy narušenia práva na vlastníctvo. Každý znamená špecifickú situáciu, ktorá si vyžaduje samostatné súdne spory na vyriešenie problému.

Spreneveru (alebo majetkovú spreneveru ) tvorí úplné pozbavenie vlastníctva majetku. Vlastník stráca cez neho všetok kontakt s odňatým dobrom. Nazýva sa aj násilná šikanovanie, keď trestný čin zahŕňa opatrenia, ktoré znemožňujú držiteľovi vymáhať dobro.

Príklad : John napadne farmu Jorge a obklopuje nehnuteľnosť, takže majiteľ nemá prístup k miestu.

Rušenie je menší priestupok voči právu držať . Pozostáva z čiastočného snoozu, v ktorom vlastník stráca len časť vlastníctva dobra, bez straty kontaktu s narušeným dobrom.

Príklad : John si každý deň vezme svoje kone na pasenie sa na farme, ktorú vlastní George.

Hrozbou je len hrozba úškrnu alebo rozpakov . Nie je to teda skutočný trestný čin, ale iba odôvodnený strach z porušenia práva na vlastníctvo.

Príklad : Demonštranti sa zhromažďujú pred verejnou budovou a hrozia, že obsadia miesto.

Aké opatrenia sú vhodné v prípadoch požiaru, narušenia a ohrozenia?

V brazílskom občianskom zákonníku sa vo svojom článku 1.210 uvádza, že:

Vlastník má právo byť držaný v držaní v prípade rozpakov, vrátený na pohotovosť a poistený na bezprostredne hroziace násilie, ak má strach z toho, že bude narušený.

Právne opatrenia uplatniteľné v prípadoch trestného činu na vlastnícke právo sa nazývajú majetkové žaloby . Možné majetkové akcie v každom prípade sú:

  • V prípadoch rabovania: je možné reintegrovať majetok.
  • V prípadoch narušenia: je možné zachovať vlastníctvo.
  • V prípadoch ohrozenia: zákaz je zakázaný.

Najmä v prípadoch čiastočnej invázie na pôdu (ktorá by teoreticky rušila) sa judikatúra domnieva, že vhodným opatrením je opätovné začlenenie majetku, pretože účelom vlastníka je nakoniec vymáhanie majetku.

Špecifiká medzi jednotlivými krokmi vlastníkov sú málo relevantné, pretože právny systém umožňuje ich vzájomnú zastupiteľnosť, čiže možnosť náhrady jedného za iný v prípadoch, keď súdne konanie nie je technicky správne. V tomto zmysle občiansky súdny poriadok stanovuje: \ t

Článok 554. Podanie majetkovej žaloby namiesto inej nebráni sudcovi poznať prihlášku a priznať právnu ochranu zodpovedajúcu tej, ktorej predpoklady boli preukázané.

Ako sa konajú majetkové akcie?

Podľa Občianskeho súdneho poriadku sa majetkové konanie riadi spoločným postupom. Ak sa však žaloba podá do jedného roka od narušenia, postup bude zhrnutý, ustanovený medzi článkami 560 a 566 Občianskeho súdneho poriadku. V takýchto prípadoch môže autor majetkovej žaloby vyžadovať okrem vymáhania, údržby a zabezpečenia veci:

  • odsúdenie za škody;
  • odškodnenie ovocia;
  • uloženie nevyhnutného opatrenia, aby sa predišlo ďalším rozpakom;
  • dodržiavanie predbežného alebo konečného opatrovníctva (očakávanie autora);

Je na autorovi majetkového konania, aby preukázal svoje vlastnícke právo, existenciu a dátum rušenia, ako aj pokračovanie jeho držby v prípadoch výživného alebo straty v prípade konania o reintegrácii.

Ak je pôvodný návrh riadne poučený, sudca vyhovie žiadosti predbežne (bez vypočutia odporcu). Inak sudca ustanoví pojednávanie, v ktorom bude autor oprávnený a žalovaný bude vypočutý. Ak sudca považuje odôvodnenie za dostatočné, vyhovie žiadosti.

Populárne Kategórie

Top