Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia rod

Čo je to žáner:

Rod môže byť definovaný ako ten, ktorý identifikuje a diferencuje mužov a ženy, teda mužský rod a ženský rod.

Podľa "tradičnej" definície pohlavia, to môže byť použité ako synonymum pre "sex", s odkazom na to, čo je muž, rovnako ako žena.

Najmä z hľadiska spoločenských vied a psychológie, najmä rod je chápaný ako to, čo odlišuje ľudí sociálne, berúc do úvahy historicko-kultúrne vzorce pripisované mužom a ženám.

Pretože je to spoločenská úloha, rod môže byť konštruovaný a dekonštruovaný, to znamená, že ho možno chápať ako niečo, čo je premenlivé a nie je obmedzené, ako to definujú biologické vedy.

V biologických štúdiách je pojem pohlavia používaný vo vedeckej klasifikácii a zoskupení živých organizmov, ktoré tvoria súbor druhov s morfologickými a funkčnými charakteristikami odrážajúcimi existenciu bežných a blízkych predkov.

Napríklad " homo sapiens " je názov ľudského druhu, ktorý patrí do rodu " homo ".

Rodová identita

Pozostáva zo spôsobu, akým sa jednotlivec identifikuje v spoločnosti na základe spoločenskej úlohy pohlavia a zmyslu pre identitu jednotlivca.

Koncepcia rodovej identity nesúvisí s biologickými faktormi, ale s identifikáciou jednotlivca s konkrétnym pohlavím (muž, žena alebo obaja).

Napríklad človek, ktorý sa biologicky narodil s mužským pohlavím, ale ktorý sa stotožňuje so sociálnou úlohou ženského pohlavia, sa stáva sociálne uznávanou ako žena. Táto osoba sa nazýva transgender, pretože má rodovú identitu odlišnú od biologickej.

Je však nesprávne spájať rodovú identitu so sexuálnou orientáciou . Existujú napríklad transsexuáli, ktorí môžu byť heterosexuáli, homosexuáli alebo bisexuáli, ako je to v prípade ľudí s pohlavím.

Zistite viac o význame rodovej identity a LGBT.

Rodová ideológia

Táto koncepcia súvisí s myšlienkou rodovej identity, pretože klasifikuje rodové úlohy ako historicko-kultúrny a politický produkt, ktorý bol definovaný v priebehu rokov a riadi sa patriarchálnou a heteronormatívnou spoločnosťou.

Podľa tejto ideológie sa ľudia rodia rovní a počas života si budujú svoju vlastnú identitu, či už ako muž, žena alebo obaja.

V súčasnosti väčšina tejto spoločnosti túto myšlienku jednoducho neprijíma. Napríklad, ak chceme dekonštruovať heteronormativitu, ktorá je zakorenená v brazílskej kultúre, existujú projekty a vzdelávacie politiky, ktoré majú v úmysle naučiť deti a mladých ľudí pochopiť rozdiely

Ďalšie informácie o význame rodovej ideológie a nerovnosti.

Textový žáner

V gramatike portugalského jazyka, rod môže odkazovať na rôzne typy a klasifikácie podstatných mien, napríklad tých, ktoré sú "mužské", "ženské, " "biformné" alebo "heteronymá, " a tak ďalej.

Literárny žáner odkazuje na používanie slov na tvorbu literárnych diel. Príklad: romantický, poetický, barokový a pod.

hudobný žáner odkazuje na rôzne hudobné štýly, ako je rock, jazz, pop, okrem iného.

Stále môžeme uvažovať o kinematografických žánroch, ktorými sú dráma, muzikály, western, polícia, deti a tak ďalej.

Pozri tiež význam literárneho textu.

Populárne Kategórie

Top