Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Kategorický imperatív

Čo je kategorické imperatív:

Kategorický imperatív je koncepcia filozofie vyvinutá filozofom Immanuelom Kantom, ktorý tvrdí, že každá ľudská bytosť by mala konať podľa morálnych princípov.

Immanuel Kant

Pre Kanta je imperatívom akýkoľvek plán indikujúci, že daná akcia by mala byť uvedená do praxe, ktorá je predložená analýze.

Pojem imperatív analyzuje motiváciu, ktorá vedie človeka k tomu, aby konal v rôznych životných situáciách.

Rôzne kantiánske imperatívy

Immanuel Kant rozdelil pojem imperatív do dvoch častí: kategorického imperatívu a hypotetického imperatívu .

Kategorický imperatív

Základným pojmom kategorického imperatívu je zmysel pre morálku, zásady a rešpekt.

Každá akákoľvek činnosť uvedená do praxe považuje nielen cieľ, na ktorý sa zameriava, ale aj spôsob, akým sa tento cieľ dosahuje.

Okrem toho, že nikto nie je poškodený, je dôležité, aby konanie tých, ktorí vykonávajú činnosť, malo vlastný morálny záujem, ktorý je nezávislý od trestu alebo akéhokoľvek iného druhu ujmy.

Kategorické imperatívom je, že jednotlivci by mali konať v súlade s tým, čo by chceli vidieť ako univerzálne právo, to znamená, že by nemali robiť iným, čo im nechcú robiť iní. Kvôli tomuto konceptu práva bol kategorický imperatív označený aj za univerzálny imperatív .

Príklad kategorického imperatívu

Nejazdite vysokou rýchlosťou .

Všimnite si, že vo vyššie uvedenej vete, morálne svedomie osoby, ktorá vyslovuje túto vetu, vie, že necestovanie vysokou rýchlosťou je povinnosťou; Je to spôsob, ako neriskovať život a nie životy druhých, je byť zodpovedný voči sebe a svojmu blížnemu.

Toto samo o sebe stačí na to, aby sa do praxe zaviedla činnosť nešoférovania vysokou rýchlosťou. Všimnite si, že neexistujú žiadne obavy z trestu, ktorý možno uplatniť, ak táto povinnosť nie je splnená.

Bez ohľadu na trest, motiváciou pre konanie je morálny záujem a nie strach z možnej pokuty.

Význam kategorického imperatívu

Pojem kategorického imperatívu má veľký význam v ideáli harmonického života v spoločnosti, pretože bráni tomu, aby sa všetci ľudia správali eticky a morálne a konali bez toho, aby poškodzovali alebo využívali druhých.

Filozofia kategorického imperatívu káže, že by sa to malo zaviesť do praxe pre vec svedomia a morálnej povinnosti, nie pre strach z trestu, ak je niekto v rozpore s tým, čo sa považuje za správne.

Najväčšou výhodou uvedenia tejto filozofie do praxe je mierové spoločenské spolužitie, pretože maximom každodenného života nie je robiť s ostatnými to, čo človek nechce robiť.

Hypotetický imperatív

Hypotetický imperatív je úplne opačným konceptom kategorického imperatívu.

Ústrednou myšlienkou kategorického imperatívu je nasledovať myšlienku ako spôsob, ako dosiahnuť určitý účel. Existuje priamy vzťah medzi činnosťou a účelom, to znamená, že x sa má dosiahnuť a musí sa to urobiť.

Tento imperatív sa nazýva hypotetický, pretože činnosť potrebná na dosiahnutie konca môže alebo nemusí byť uvedená do praxe v závislosti od vôle a sklonu toho, kto ju nakoniec uplatní.

Nie je však dôležité, či sa tento účel riadi zásadami morálky a etiky. Dôraz je kladený na cieľ a konať spôsobom, ktorý vás zvíťazí bez ohľadu na okolnosti a všetky ostatné.

Príklad hypotetického imperatívu

Ak nechcete platiť pokutu, nejazdite vysokou rýchlosťou.

Všimnite si, že vo vyššie uvedenej vete je hlavným záujmom jednotlivca nezaplatenie pokuty.

Morálny záujem o vlastnú integritu alebo fyzickú integritu neexistuje. To, čo ho robí „opatrným“, je skôr hypotéza, že je zatknutý ako zmysel pre zodpovednosť.

Získajte viac informácií o imperatíve.

Kantiánske princípy

Podľa Kanta, morálka ľudskej bytosti nie je závislá alebo súvisí so skúsenosťou, ktorú zažíva, to znamená, že je to schopnosť, ktorá sa už narodila s ľudskou bytosťou; je vrodený.

Takže všetci ľudia sú schopní rozlíšiť, čo je správne od zlého.

Kantiánska etika je úplne zakotvená v kategorickom imperatíve.

Kantovská morálka netoleruje postoje a činy motivované záujmami, pretože je založená na povinnosti konať morálne.

Ďalšie informácie o morálke a etike.

Zaujímavosti o Immanuel Kant

Kantov otec bol známy ako muž, ktorý kázal pravdu nad všetkými vecami.

Z jeho princípov etiky a morálky je možné si uvedomiť, že Kant bol priamo ovplyvnený etickou askeziou jeho otca.

Filozof sám vyjadril prostredníctvom svojho písania, že v dome jeho otca nikdy nebol priestor pre nič, čo by odporovalo slušnosti a pravdivosti.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top